Hướng dẫn sử dụng coupon giảm 40% mua hosting Hawkhost

Mua host giá r? c?a Hawk Host, hu?ng d?n s? d?ng Coupon d? du?c gi?m giá 40%. B?n hãy s? d?ng Coupon d? mua hosting giá r? nhé.

B?n mu?n t? xây d?ng cho mình 1 blog/ website, d? chia s? ki?n th?c, xây d?ng thuong hi?u ho?c d? bán s?n ph?m d?ch v?. B?n còn ban khoan chua bi?t mua host giá r? ? dâu, bài vi?t này mình xin chia s? kinh nghi?m mua hosting giá r? c?a Hawk Host, và cách s? d?ng Coupon gi?m giá d? mua hosting giá r?.

[toc]

Du?i dây mình Hu?ng d?n mua host giá r? t?i Hawk Host và b?n hãy s? d?ng Coupon d? du?c gi?m giá khi mua hosting hawk host.

Mã Coupon gi?m 40% khi mua host giá r? c?a hawkhost.
H?n: chua xác d?nh
Hosting Hawk Host có giá v?a ph?i, ch?t lu?ng ?n, h? tr? s?n Memcached giúp tang t?c website lên r?t nhi?u. Ngoài ra, b?n có th? kích ho?t SSL mi?n phí (https://) v?i Let’s Encrypt ngay trong cPanel, r?t don gi?n. Hi?n gi? Hawkhost m? thêm Server ? Singapo và HongKong. B?n hãy s? d?ng Coupon d? mua host giá r? nhé!
[su_button url=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=7889″ target=”blank” style=”flat” background=”#0393be” size=”5″ radius=”5″ icon=”icon: cut” text_shadow=”0px 0px 0px #E8554E” onclick=”window.prompt(‘COPY mã d? du?c gi?m giá.’,’HAWKHOST50′)” rel=”nofollow” title=”click d? l?y mã”]COPY MÃ[/su_button]

Hu?ng d?n mua host giá r? t?i Hawk Host.

Ð? mua hosting giá r? t?i hawkhost b?n c?n chu?n b? th? VISA ho?c có tài kho?n PAYPAL, có ti?n trong tài kho?n, th?. N?u b?n chua có th? VISA, PAYPAL, thì b?n có làm th? Credit t?i ngân hàng ACB, ch? m?t t?m 15-30 phút là l?y du?c th?.

Mua host giá r? t?i Hawk Host.

 • B?n hãy s? d?ng Coupon d? mua host giá r?, và giao di?n c?a Hawk Host.
 • ? dây có 3 lua ch?n cho b?n.
 • Register a new domain: dang ký tên mi?n m?i, n?u b?n chua có tên mi?n thì ch?n.
 • Transfer your domain from another registrar: Chuy?n tên mi?n c?a b?n t? dang ký khác.
 • I will use my existing domain and update my nameservers: S? d?ng tên mi?n hi?n t?i c?a và c?p nh?t máy ch? tên c?a tôi.
 • Do mình dã có tên mi?n, nên mình chon cái th? 3, sau dó b?m Use.
Hu?o?´ng da^~n mua host gia´ re? ta?i Hawk Host
Hu?o?´ng da^~n mua host gia´ re? ta?i Hawk Host

Tu? ch?n c?a b?n:

 • Choose Billing Cycle: mua 1 nam thì ch?n 12 tháng.
  Hosting Location: ch?n máy ch? t?i Singapore.
 • Sau dó b?m Continue.
Hu?o?´ng da^~n mua host gia´ re? ta?i Hawk Host 2
Hu?o?´ng da^~n mua host gia´ re? ta?i Hawk Host 2
 • B?n l?y Coupon, sau dó nh?p coupon và b?m Checkout.
Hu?o?´ng da^~n mua host gia´ re? ta?i Hawk Host 3
Hu?o?´ng da^~n mua host gia´ re? ta?i Hawk Host 3
 • B?n di?n d?y d? thông tin vào form:
Hu?o?´ng da^~n mua host gia´ re? ta?i Hawk Host 4
Hu?o?´ng da^~n mua host gia´ re? ta?i Hawk Host 4
 • B?n nh?p m?t kh?u và phuong th?c thanh toán.
Hu?o?´ng da^~n mua host gia´ re? ta?i Hawk Host 5
Hu?o?´ng da^~n mua host gia´ re? ta?i Hawk Host 5

Thanh Toán:

Có 2 phuong th?c thanh  toán dó là dùng th? Credit Card và thanh toán PAYPAL.  

1. Thanh toán b?ng th? Credit Card. B?n c?n nh?p s? th? VISA/MASTER CARD, ngày h?t h?n và 3 s? CVV m?t sau c?a th?.