Hướng dẫn kiếm tiền với Accesstrade từ A đến Z

Kiếm tiền với Accesstrade, hướng dẫn kiếm tiền Accesstrade từ A-Z. Cách kiếm tiền Affiliate Việt Nam với Accesstrade. Xem chi tiết tại bài viết dưới dây.

Nhiều bạn muốn kiếm tiền Online, kiếm tiền Affiliate nhung chua biết làm như nào và chua bi?t b?t d?u t? dâu. Bài vi?t này mình chia s? các cách ki?m ti?n v?i Accesstrade, b?n hãy áp d?ng và cùng ki?m ti?n Affiliate v?i Accesstrade.

Du?i dây là hu?ng d?n ki?m ti?n v?i Accesstrade, b?n hãy tham kh?o và cùng ki?m ti?n v?i Accesstrade:

[toc]

Accesstrade là gì?

 • Accesstrade là gì? là n?n t?ng ti?p th? liên k?t hàng d?u Nh?t B?n. Ðu?c công ty Interspace Co, Ltd (Nh?t B?n) phát tri?n và di vào v?n hành t? nam 2001. T?i Vi?t Nam dã có hon 50,000 Publisher ki?m ti?n Online hi?u qu? v?i Accesstrade t? hon 50 chi?n d?ch h?p d?n c?a các nhà cung c?p hàng d?u Vi?t Nam.
 • Accesstrade là gì? trung gian k?t n?i gi?a nhà cung c?p nhu: Tiki, Adayroi, Lazada,… v?i các d?i tác Publisher. Có nghia là khi có ngu?i th?c hi?n m?t hành d?ng nào dó: mua hàng, dang ký di?n form,… qua link liên k?t mà Accesstrade cung c?p cho b?n, thì lúc dó b?n s? nh?n du?c hoa h?ng.
 • Accesstrade là gì? cung là m?t công c? qu?ng cáo tr?c tuy?n hi?u qu? c?a các nhà cung c?p. Vì nhà cung ch? ph?i tr? ti?n cho Publisher khi don hàng thành công.
 • Accesstrade phù h?p v?i các linh v?c kinh doanh: TMÐT, Giáo D?c, Du L?ch, … t?o môi tru?ng cho các Publisher ki?m thêm ngu?n thu nh?p th? d?ng t? webiste/blog ho?c trang m?ng xã h?i c?a mình.

Accesstrade l?a d?o?

Accesstrade l?a d?o? Nhi?u b?n v?n không tin vào MMO, ki?m ti?n Online hay ki?m ti?n Affiliate. Nên vi?c nói Accesstrade l?a d?o hay không tin vào ki?m ti?n v?i Accesstrade, là di?u bình thu?ng. Vì các b?n chua th?c s? ki?m ti?n v?i Accesstrade ho?c chua ki?m du?c ti?n t? Accesstrade.

Cá nhân mình, dã tìm hi?u Accesstrade t? cu?i 2015 và d?u 2016 m?i b?t tay làm. N?u các b?n có th?i gian r?nh vào bu?i t?i thì mình khuyên b?n, nên vi?t blog d? ki?m ti?n Affiliate, ki?m ti?n v?i Accesstrade, thêm 1 công vi?c & thêm thu nh?p. Lúc d?u có th? r?t khó khan, sau 1 vài tháng b?n s? quen & có th? ki?m du?c thu nh?p th? d?ng t? 3-5 triêu/tháng, ki?m ti?n v?i Accesstrade. Khi b?n làm t?t, SEO web lên top google ho?c có 1 lu?ng data khách hàng l?n, b?n có th? ki?m hàng ch?c tri?u, hàng tram tri?u m?i tháng v?i Accesstrade.

Mình cung dã test th? h? th?ng Checking c?a Accesstrade, b?ng cách t? mua hàng theo link Affiliate c?a mình. Và k?t qu? là mình mua 5 s?n ph?m d?u du?c tính hoa h?ng c? 5, nên m?t s? b?n nói Accesstrade l?a d?o là không dúng. Nên b?n c? yên tâm ki?m ti?n v?i Accesstrade nhé!

Vi?c c?a b?n là dang ký & ki?m ti?n v?i Accesstrade, r?i ng?i d?t c? ngày 15 hàng tháng Accesstrade s? chuy?n ti?n v? tài kho?n ngân hàng c?a b?n.

Hu?ng d?n dang ký ki?m ti?n v?i Accesstrade.

 • Ð? dang ký ki?m ti?n v?i Accesstrade, b?n c?n ph?i có 1 blog/website.
 • Khi b?n dã có blog/website, thì b?n m?i có th? dang ký ki?m ti?n Accesstrade.
 • Giao di?n khi dang ký Accesstrade, và b?n c?n di?n d?y d? thông tin vào form sau:
Giao die?^n khi da?ng ky´ Accesstrade - ki?m ti?n v?i accesstrade
Giao die?^n khi da?ng ky´ Accesstrade – ki?m ti?n v?i accesstrade
 • Sau khi dang ký tài kho?n Accesstrade xong, b?n hãy vào email d? kích ho?t tài kho?n Accesstrade.
Ki´ch hoa?t ta`i khoa?n Accesstrade
Ki´ch hoa?t ta`i khoa?n Accesstrade

Hu?ng d?n l?y link Affiliate c?a Accesstrade.

Sau khi dang ký & kích ho?t xong tài kho?n Accesstrade, b?n c?n dang ký các chi?n d?ch c?a Accesstrade & l?y link Affiilate c?a Accesstrade di ti?p th?.

 • Ð?u tiên b?n c?n dang nh?p vào tài kho?n Accesstrade, sau dó ch?n Chi?n D?ch, và dang ký các chi?n d?ch b?n mu?n ki?m ti?n v?i Accesstrade. B?n nên dang ký t?t c? các chi?n d?ch & khi nào thích ti?p th? cho chi?n d?ch nào thì ch? vi?c l?y link Affiliate.
Ða?ng ky´ chie^´n di?ch Accesstrade
Ða?ng ky´ chie^´n di?ch Accesstrade
 • Ð? l?y ki?m ti?n v?i Accesstrade b?n c?n ph?i bi?t l?y link Affiliate c?a Accesstrade.
 • B?n vào công c?, ch?n Product Link.
Hu?o?´ng da^~n la^´y link Affiliate cu?a Accesstrade
Hu?o?´ng da^~n la^´y link Affiliate cu?a Accesstrade
 • B?n mu?n bán s?n ph?m gì? mu?n bán cho nhà cung c?p nào? (ch? nh?ng nhà cung c?p dã có trên Accesstrade). Vào trang c?a nhà cung c?p, ví d?: Tiki, Adayroi, Lazada, … ch?n s?n mu?n bán, mu?n mang di ti?p th?, sau dó copy URL s?n ph?m (link s?n phâm), paste vào Enter URL:
Ca´ch la^´y link sa?n pha^?m trên Accesstrade
Ca´ch la^´y link sa?n pha^?m trên Accesstrade

Ca´c link sa?n pha^?m trên Accesstrade:

 • Link bán: dây là link Affiliate d?y d?.
 • Link rút g?n: dây là link Affiliate dã du?c rút g?n.
 • Link g?c: dây là link g?c c?a s?n ph?m.