Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Email Marketing Amazon Sendy

Hướng dẫn sử dụng, cài đặt Email Marketing Amazon Sendy. Ðăng ký dịch vụ Email Marketing Amazon giá rẻ. Tải miễn phí phần mềm Email Marketing Sendy tại đây.

N?u b?n là ngu?i m?i kinh doanh, mu?n xây d?ng h? th?ng email d? bán hàng & cham sóc khách hàng. Ho?c n?u b?n dang kinh doanh, và có m?t danh sách email khách hàng l?n. M?i tháng b?n ph?i tr? hàng tram dô la cho các d?ch v? Email Marketing nhu: Aweber, Getrespon, Mailchimp…, và b?n dang c?n ti?t ki?m t?i da chi phí qu?ng cáo s?n ph?m c?a mình, nhung v?n d?t hi?u qu? kinh doanh cao. Thì vi?c s? d?ng h? th?ng Email Marketing Amazon – Sendy là gi?i pháp t?t dành cho b?n.

Bài vi?t này, mình s? ch? rõ t?i sao b?n nên s? d?ng h? th?ng Email Marketing Amazon – Sendy. Và mình s? hu?ng d?n b?n cài d?t & dang ký, s? d?ng h? th?ng Email Marketing Amazon – Sendy.

[toc]

T?i sao b?n nên dùng Email Marketing Amazon – Sendy?

Du?i dây là nh?ng lý do b?n nên dùng Email Marketing & nên dùng h? th?ng Email Marketing AmazonSendy.

Email Marketing là gì?

Email Marketing là hình th?c ti?p c?n khách hàng thông qua email. N?i dung c?a email có th? là thông tin ti?p th?, bán hàng, gi?i thi?u s?n ph?m, d?ch v? c?a b?n d?n khách hàng. M?c dích c?a Email Marketing là xây d?ng m?i quan h? gi?a b?n v?i khách hàng, d? b?n có th? bán s?n ph?m d?ch v? c?a mình.

Luu ý: B?n ch? nên g?i email d?n các d?i tu?ng dã d?ng ý dang ký nh?n email (di?n vào Opt-in From), và cho phép h? có quy?n t? ch?i không ti?p t?c nh?n email ti?p theo n?a, tuy?t d?i không nên SPAM Email.

L?i ích c?a Email Marketing?

Ti?t ki?m chi phí qu?ng cáo nhung v?n d?t hi?u qu? kinh doanh cao.

Bình thu?ng, b?n ph?i b? hàng ch?c d?n hàng tram nghìn cho m?t click qu?ng cáo. Ð? d?n khách hàng vào trang bán hàng c?a c?a b?n. Nhung có d?n 95% khách hàng khi ghé tham trang web c?a b?n, và h? không bao gi? b?m vào nút MUA HÀNG c?. Nhu v?y thì vi?c kinh doanh c?a b?n s? luôn b? l?, v?y làm sao d? kh?c ph?c di?u này? làm sao d? nâng cao hi?u qu? kinh doanh nhung v?n ti?t kiêm du?c chi phí. 1 l?i khuy?n dành cho b?n, dó là b?n hãy s? d?ng 1 h? th?ng Email Marketing, d? cham sóc khách hàng & bán hàng.

Khi khách hàng ghé tham trang web c?a b?n, thì b?ng cách này hay cách khác b?n hãy gi? chân khách hàng l?i. B?ng cách là b?n hãy t?ng quà cho h?, d?i l?i h? s? cho b?n email. Sau dó b?n hãy s? d?ng h? th?ng Email Marketing cham sóc h?, hãy hu?ng d?n khách hàng c?a mình. Và nói cho h? nh?ng l?i ích v? s?n ph?m, d?ch v? c?a b?n, hãy làm b?n v?i khách hàng c?a mình.

Lúc này, khách hàng dã tin tu?ng b?n, dã hi?u hon v? s?n ph?m, d?ch v? c?a b?n, và h? dã s?n MUA HÀNG. Sau dó b?n hãy m?i khách hàng ghé tham l?i trang web c?a mình, và bán s?n ph?m, d?ch v?.

M?t di?u tuy?t v?i là t?t c? di?u nh?ng này d?u có th? làm du?c. Thông qua 1 h? th?ng Email Marketing, và nó ch?y hoàn toàn t? d?ng. H? th?ng Email Marketing s? t? dông cham sóc khách hàng & bán bán hàng cho b?n. Vi?c c?a b?n là ch?n 1 h? th?ng Email Marketing phù h?p, du?i dây là 3 lý cho b?n nên ch?n h? th?ng Email Marketing AmazonSendy.

Email Marketing Amazon – Gi?i pháp t?i uu cho vi?c kinh doanh c?a b?n.

  • Th? nh?t là chi phí r?: Amazon tính ti?n trên s? lu?ng g?i email c?a b?n m?i tháng, ch? không tính theo s? lu?ng ngu?i dang ký. B?n g?i 10.000 email m?i m?t 1$ và m?t ngày b?n có th? g?i du?c t? 50.000 d?n hàng tri?u email. Khi b?n không g?i email b?n s? không b? tr? ti?n hàng tháng nhu các d?ch v? Email Marketing Aweber, Getrespon, Mailchimp… (dùng bao nhiêu tr? ti?n b?y nhiêu).
  • Th? hai là d? dùng: giao di?n d? dùng, d? qu?n lý, và báo cáo r?t tr?c quan. Trình so?n th?o r?t d? dàng so?n th?o van b?n. Ch?nh s?a v?i mã html, b?n d? dàng chèn code html vào email, chèn ?nh, link ?nh, banner qu?ng cáo…d? dàng.
  • Th? ba là t? l? vào inbox cao, g?n nhu 100%.

Hu?ng d?n cài d?t Email Marketing Amazon – Sendy.

Ð? cài d?t h? th?ng Email Marketing Amazon – Sendy thì b?n c?n chu?n b? & cài d?t theo các bu?c sau dây:

B?n c?n chu?n b?.

  1. Hosting: N?u b?n chua có hosting thì b?n có th? mua host t?i Hawkhost, và nh? nh?p mã d? du?c gi?m giá 40%, b?n có th? xem hu?ng d?n t?i mua host giá r?.[su_button url=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=7889″ target=”_blank_1″ rel=”nofollow” style=”flat” background=”#0393be” radius=”5″ icon=”icon: cut” text_shadow=”0px 0px 0px #E8554E” onclick=”window.prompt(‘COPY mã d? du?c gi?m giá.’,’HAWKHOST50′)” rel=”nofollow” title=”click d? l?y mã”]COPY MÃ[/su_button]
  2. Domain: N?u b?n chua có domain, thì mình khuyên b?n nên mua domain 1&1 v?i giá ch? $0.99/nam, b?n có th? xem hu?ng d?n t?i mua tên mi?n giá r?.
  3. Th? VISA d? thanh toán.
  4. Ph?n m?m Email Marketing Sendy.

T?i mi?n phí ph?n m?m Email Marketing Sendy.

B?n có th? t?i mi?n phí ph?n m?m Email Marketing Sendy t?i dây.

Chi ti?t cài d?t Email Marketing Amazon – Sendy.

Du?i dây là chi ti?t cài d?t h? th?ng Email Marketing Amazon – Sendy, b?n hãy làm theo t?ng bu?c t?ng bu?c 1.

Cài d?t c? s? d? li?u MySQL và b? ký t?.

  • Vào Cpanel c?a Host, ch?n MySQL Database.
Ca`i da??t Email Marketing Amazon - Sendy 1
Ca`i da??t Email Marketing Amazon – Sendy bu?c 1
  • T?o co s? d? li?u MySQL.