Hướng Dẫn Cài Đặt, Sử Dụng Elastic Email Marketing Qua Sendy

Hu?ng d?n cài d?t, s? d?ng Elastic Email Marketing Sendy

Hu?ng d?n cài d?t, s? d?ng Elastic Email Marketing. Vi?c tích h?p Elastic Email v?i Sendy qua giao th?c smtp, cho phép b?n g?i MI?N PHÍ 150.000 email 1 tháng, 5.000 email 1 ngày. Xem chi ti?t hu?ng d?n t?i dây.

S? d?ng Email Marketing d? cham sóc khách hàng, bán hàng là di?u c?n thi?t cho các Affiliate Marketer. Tuy nhiên, phí s? d?ng các d?ch v? email marketing hi?n nay nhu: Aweber, Getrespon, Mailchimp…, là khá d?t cho các b?n newbie, mu?n ki?m ti?n Affiliate.

Bài vi?t tru?c mình dã hu?ng d?n các b?n s? d?ng Email Marketing Amazon Sendy, nhung hi?n gi? vi?c t?o tài kho?n Amazon SES và xin nâng h?n m?c g?i email lên 50.000 email/ngày là r?t khó khan. Bài vi?t này mình s? hu?ng d?n các b?n dang ký, cài d?t, s? d?ng Elastic Email Marketing. Và tích h?p Elastic Email Marketing vào Sendy qua giao th?c smtp.

Elastic Email Marketing.
H?n: còn hi?u l?c
MI?N PHÍ 150.000 email/tháng, có th? g?i 5000 email/ngày. N?u danh sách c?a b?n có 100.000 email thì giá là 0,29$/1000 email. N?u danh sách c?a b?n có 1.000.000 email thì giá g?i email là 0,19/1000 email. Và n?u l?n hon giá g?i email là 0,09$/1000 email. Hãy dang ký dùng th? Elastic Email Marketing, d? g?i MI?N PHÍ 150.000 email/tháng.
[su_button url=”https://elasticemail.com/account#/create-account?r=f386eefd-fdc9-49ec-8a1c-a089c211d1a1″ target=”blank_1″ style=”flat” background=”#0393be” size=”5″ radius=”5″ icon=”icon: hand-o-right” text_shadow=”0px 0px 0px #E8554E” rel=”nofollow” title=”click d? xem khuy?n mãi”]ÐANG KÝ[/su_button]

[toc]

Elastic Email Marketing là gì?

Elastic Email Marketing là gì? là d?ch v? g?i Email Marketing, b?n có th? g?i di 100 email t?i 100 tri?u email m?i tháng trên c?c k? nhanh chóng. Các Teampeate c?a Elastic Email khá d?p, và du?c thi?t k? s?n cho t?ng chi?n d?ch c?a b?n. Các ch?c nang kéo th? ho?c trình so?n th?o HTML c?a Elastic Email, giúp b?n so?n du?c nh?ng m?u email theo ý mình.

Giá Elastic Email Marketing? Elastic Email cho phép b?n g?i MI?N PHÍ 150.000 email/tháng. Và giá c?a Elastic Email cung khá r?, n?u b?n dùng càng nhi?u thì giá càng r?. Du?i dây là b?ng giá c?a Elastic Email b?n có th? tham kh?o:

Gia´ cu?a Elastic Email Marketing
B?ng Gia´ Elastic Email

Elastic Email Marketing cho phép g?i email theo tên mi?n, và bài vi?t này mình hu?ng d?n các b?n g?i Elastic Email Marketing qua Sendy. N?u b?n mu?n s? d?ng Elastic Email thì b?n c?n có 1 tên mi?n + 1 hosting. B?n có th? tham kh?o hu?ng d?n mua host giá r? mua tên mi?n giá r? d? có th? g?i du?c Elastic Email.

Hu?ng d?n cài d?t Sendy.

T?i mi?n phí ph?m m?m Sendy.

 • T?i mi?n phí ph?n m?m Sendy t?i dây.

Cài d?t Sendy lên hosting hawkhost.

 • Sau khi b?n dã mua host & tên mi?n, b?n c?n cài d?t sendy lên trên hosting. B?n có th? xem chi ti?t hu?ng d?n cài d?t ph?n m?m Email Marketing Sendy.

Hu?ng d?n dang ký tài kho?n, cài d?t Elastic Email.

Vi?c dang ký tài kho?n Elastic Email & c?u hình Elastic Email khá don gi?n. Du?i dây là hu?ng d?n chi ti?t cách dang ký tài kho?n & c?u hình thi?t l?p Elastic Email Marketing:

Ðang ký tài kho?n Elastic Email.

Ð? g?i du?c Elastic Email Marketing, b?n c?n dang ký tài kho?n Elastic Email. Sau khi dang ký xong, b?n c?n verify domain d? có th? g?i du?c 5000 email/ngày.

Ða?ng ky´ ta`i khoa?n Elastic Email
Ða?ng ky´ ta`i khoa?n Elastic Email
 • B?n c?n vào email và xác nh?n dang ký.

 • Xác nh?n dang ký.

C?u hình cho Elastic Email Marketing.

 • Sau khi xác nh?n dang ký, b?n du?c phép g?i 50 email/ngày. Ð? tang s? lu?ng g?i email/ngày b?n c?n ph?i update thông tin c?a mình.

 • Ði?n d?y d? thông tin vào form.

 • Xác nh?n s? di?n tho?i.

 • Ði?n mã xác nh?n g?i v? di?n tho?i c?a b?n.

 • Sau khi xác nh?n thông tin xong, b?n du?c phép g?i 500 email/ngày.

 • Ð? g?i 5.000 email/ngày, b?n c?n ph?i xác nh?n Domain.
 • B?n hãy Add Domain vào, và Verify các tru?ng SPF, DKIM, Tracking, MX, DMARC, …

 • Ð? Verify các tru?ng c?a Elastic Email, b?n c?n vào c?u hình c?a hosting. ? dây mình dùng hawkhost, nên mình s? hu?ng d?n các b?n c?u hình tr?n hawkhost.
 • B?n vào Cpanel, sau dó vào Advanced Zone Editor.

 • Ch?n Domain mu?n c?u hình, m?c d?nh TTL b?n di?n 3600.
 • C?u hình tru?ng SPF, b?n ch?n type: TXT và di?n theo hình và copy vào ph?n XTX Data:
 • v=spf1 a mx include:_spf.elasticemail.com ~all

 • C?u hình tru?ng DKIM, b?n ch?n type: TXT và copy 2 ch?:
 • Name: api._domainkey
 • TXT Data: t?i DKIM.txt v? & copy file DKIM TXT vào m?c TXT Data.

 • C?u hình tru?ng Tracking, b?n ch?n Type: CNAME
 • Và copy vào Name và CNAME:
 • Name: tracking
 • CNAME: api.elasticemail.com

 • C?u hình tru?ng DMARC, b?n ch?n type: TXT và copy vào 2 tru?ng Name & TXT Data
 • Name: _dmarc
 • TXT Data b?n c?n thay email theo tên mi?n vào ph?n: youremailaddress@yourdomain.com v=DMARC1;p=none;pct=100;rua=mailto:youremailaddress@yourdomain.com;ruf=mailto:youremailaddress@yourdomain.com

 • Chúc m?ng b?n dã dang ký thành công Elastic Email Marketing! Gi? b?n có th? g?i MI?N PHÍ 150.000 email/tháng, và 5.000 email/ngày.

Hu?ng d?n s? d?ng Elastic Email Marketing.

Vi?c s? d?ng Elastic Email Marketing  khá don gi?n, Elastic Email có r?t nhi?u m?u Templates cho b?n l?a ch?n, b?n ch? c?n kéo th? m?t vài thao tác là b?n dã so?n xong 1 email. Elastic Email cung h? tr? so?n th?o b?ng html, n?u b?n bi?t v? code, thì có th? so?n ra nh?ng b?n Email Marketing tuy?t d?p.

Du?i dây là hu?ng dân co b?n các s? d?ng Elastic Email Marketing:

Add Contact.

B?n d? dàng thêm 1 List Email khách hàng có s?n vào Elastic Email, du?i dây là chi ti?t hu?ng d?n Add Contact vào Elastic Email:

 • Ð? add thêm Email vào, b?n ch?n Contacts, Add Contacts.

 • Ch?n Upload Contacts.

 • Ch?n Save Setting.

 • Ch?n luu danh sách m?i (New label) ho?c luu vào danh sách dã có s?n (Existing label).

 • Ð?t tên cho Danh sách m?i.

V?y là b?n dã add xong email vào list Elastic Email Marketing.

Templates.

Elastic Email có nhi?u m? Template Email Marketing d?p. B?n hãy ch?n nh?ng Template Email Marketing d?p, phù h?p v?i n?i dung email. B?n có th? ch?n kéo th? (Drag and drop) ho?c so?n th?o b?ng html, d? có th? so?n ra nh?ng b?n Template Email Marketing html d?p.

Template Email Marketing d?p
Template Email Marketing d?p
 • Ði?n thông tin cho Template Email Marketing: Template Name (tên Template), From Email (g?i t? email), From Name (tên ngu?i g?i), Subject (tiêu d? email), …
 • Khung so?n th?o c?a Template Email, sau khi so?n th?o xong, b?m Save.

 • Khu vuc so?n th?o c?a Elastic Email Marketing r?t d? s? d?ng, b?n có th? tu? ch?nh màu ch?, c? ch?, khung so?n th?o email.

Reports.

Báo cáo c?a Elastic Email Marketing r?t tr?c quan & don gi?n, th?m chí b?n ch?ng c?n bi?t nhi?u v? Email Marketing b?n v?n có th? hi?u du?c.

 • Bounce Details: Email không có th?c, Ðánh d?u là SPAM, …
 • In Progress: dang x? lý, dang g?i, …

 • T?c d? g?i email c?a Elastic Email Marketing khá ch?m, n?u so sánh v?i Amazon SES thì Amazon g?i du?c 14 email/s còn Elastic Email g?i du?c kho?ng 1email/s. Tuy nhiên, gi? t?o Email Marketing Amazon SES r?t khó khan, còn t?o Elastic Email thì d? dàng hon. Ð?c bi?t b?n còn du?c g?i MI?N PHÍ 150.000 email/tháng. Tuy?t v?i dúng không b?n!

Settings.

Ph?n cài d?t c?a Elastic Email Marketing, b?n c?n luu ý các m?c sau:

 • Domain: b?n dã verify domain ? ph?n trên.
 • SMTP/API: danh m?c này b?n c?n quan tâm user name, password, sever, … d? sau này tích h?p v?i ph?n m?m Sendy.

Summary.

Trong ph?n Summary b?n c?n luu ý các m?c sau:

 • of Emails You Can Send: s? email còn l?i g?i trong ngày. (qua m?i ngày s? này s? tr? v? 5000)
 • Auto Recharge Credit: b?n nên nh?p th? VISA/Master và b?n nên n?p kho?ng 100k vào tài kho?n, d? tài kho?n g?i email c?a b?n uy tín v?i Elastic Email.
 • Current Month Emails Sent: S? Email dã g?i trong tháng.

Hu?ng d?n tích h?p Elastic Email Marketing v?i Sendy.

Vi?c tích h?p Elastic Email Marketing v?i Sendy, giúp b?n so?n th?o và g?i email m?t cách d? dàng. S? d?ng Sendy d? g?i Elastic Email cung giúp email c?a b?n vào inbox nhi?u hon & du?c s? d?ng m?t s? tính nang c?a Sendy.

Hu?ng d?n s? d?ng Sendy.

Mình dã có bài vi?t hu?ng d?n s? d?ng Sendy, b?n hãy d?c và tham kh?o các s? d?ng Sendy ? bài vi?t nhé!

Tích h?p Elastic Email vào Sendy qua giao th?c SMTP.

Du?i dây mình hu?ng d?n b?n tích h?p Elastic Email Marketing vào Sendy qua giao th?c smtp. Vi?c s? d?ng smtp/api giúp b?n g?i email nhanh chóng và hi?u qu?. Ð? s? d?ng t?t ph?n m?m Elastic Email Marketing, b?n nên mua Private IPs c?a Elastic ch? 0,79$/ngày~20$/tháng.

Ð? tích h?p Elastic Email vào Sendy, b?n vào ph?n Settings, vào m?c SMTP/API. Copy các ph?n sau ra 1 file .txt:

 • Server: smtp25.elasticemail.com
 • Port: 2525
 • User name: …
 • Password: …

Sau dó b?n vào thi?t l?p c?a Sendy, ch?n 1 Brand & c?u hình cho brand dó (b? ch?n Amazon SES – không nh?p key):

 • Host ~ Server: smtp25.elasticemail.com
 • Port: 2525
 • SSL / TLS: TLS
 • Username:
 • Password.

M?t s? luu ý khi s? d?ng Email Marketing.

Du?i dây là m?t s? luu ý c?a mình khi s? d?ng Email Marketing, b?n có th? tham kh?o và áp d?ng. Hy v?ng kinh nghi?m c?a mình s? giúp b?n s? d?ng Email Marketing hi?u qu?.

T?o Opt-in form l?y email khách hàng.

B?n c?n t?o 1 opt-in form d? l?y email khách hàng, mình dã có bài vi?t hu?ng d?n s? dung instabuilder t?o opt-in form l?y email khách hàng, b?n hãy tham kh?o.

Bí quy?t g?i email vào inbox nhi?u?

Du?i dây m?t s? luu ý theo kinh nghi?m c?a mình, d? b?n có th? g?i email vào inbox nhi?u:

 • B?n c?n t?o opt-in form, d? thu th?p email c?a khách hàng. Trong email g?i d?n c?n có link (nút) d? khách hàng xác nh?n (confirm) email có th?c. Và b?n ch? g?i email cho nh?ng ngu?i dã confirm.
 • Trong nh?ng email d?u b?n nên g?i nh?ng thông tin có giá tr?, quà t?ng, chia s?. Tuy?t d?i không g?i email bán hàng trong nh?ng email d?u. Vi?c này d? t?o ?n tu?ng t?t cho khách hàng, th?y có nhi?u giá tr?, sau b?n g?i email h? m?, h? m? nhi?u thì các email sau b?n g?i s? vào inbox nhi?u.
 • Nói v?i khách hàng hãy add b?n vào danh sách b?n bè trong email c?a h?, d? sau này b?n g?i email s? vào inbox nhi?u.
 • Hãy nói v?i khách v? n?i dung & th?i gian g?i các email ti?p theo, d? khách hàng ti?n theo dõi. N?u h? quan tâm, thì email sau có vào spam h? cung s? d?c & b?o v?i h? n?u email có vào spam thì hãy ch?n “email không ph?i spam”.
 • Trong email không nên d?t quá nhi?u hình ?nh, banner, logo, … n?u b?n d?t nhi?u ?nh thì email c?a b?n d? b? vào spam ho?c promote.
 • H?n ch? s? d?ng m?t s? t? ng? nh? FREE, MI?N PHÍ, … h?n ch? vi?t hoa c? ch? nhi?u & màu ch?.
 • H?n ch? d?t quá nhi?u link trong email, thu?ng thì m?i email nên d?t du?i 3 link, cách 2-3 dòng d?t 1 link.

PS. Email ch? toàn text kh? nang vào inbox r?t cao! C?m on b?n dã theo dõi blog c?a mình.

Xem thêm:

 • T?ng h?p, dánh giá các d?ch v? Email Marketing.
 • Các d?ch v? Email Marketing t?t nh?t b?n nên dùng.
 • D?ch v? SMTP Mail Free dáng dùng nh?t hi?n nay.
 • Hu?ng d?n g?i Email Marketing thông qua STMP & API.