Tổng hợp công cụ Internet Marketing cho Affiliate Marketer

Công cụ cho Affiliate, Chia sẻ các công cụ Internet Marketing tốt nhất. Bạn hãy sử dụng công cụ cho Affiliate để kiếm tiền Affiliate.

Danh mục cập nhật các công cụ cho Affiliate: Tải themes wordpress, các plugin wordpress, công cụ SEO, công cụ Marketing, công cụ tối ưu website, … Bạn hãy BOOKMARK lại trang để tiện theo dõi và sử dụng các công cụ cho Affiliate tốt nhất & rẻ nhất.

Cập nhật mới nh?t Công C? Cho Affiliate t?i dây:

Các công c? cho Affiliate Marketer m?i nh?t & t?t nh?t & r? nh?t, thu?ng xuyên du?c c?p nh?t t?i dây. B?n hãy s? d?ng các công c? này d? ki?m ti?n Affiliate.

[toc]

T?i themes wordpress:

 1. T?i MI?N PHÍ Themes Gomedia – Junkie b?n quy?n & Xem hu?ng d?n cài d?t.
 2. T?i MI?N PHÍ Themes Genesis.
 3. T?i MI?N PHÍ Themes blogger d?p & chu?n SEO.

C?p nh?t plugin wordpress:

 1. T?i mi?n phí Plugin SEO by yoast 3.0. & Xem hu?ng d?n c?u hình SEO by yoast. (Do SEO by yoast m?i c?p nh?t phiên b?n m?i, và ph?i b?n quy?n m?i s? d?ng du?c 1 s? tính nang. Nhung n?u b?n s? d?ng version 3.0 thì có th? dùng full tính nang)
 2. T?i MI?N PHÍ Plugin Google XML Sitemaps. (Dành cho b?n nào l?i sitemaps)
 3. T?i mi?n phí Plugin Instabuild 2.0: B?N FREE – B?N QUY?N & Xem hu?ng d?n s? d?ng Instabuilder.

Công c? SEO:

 1. Tr?n n?i dung:
  http://spineditor.com
 2. Ki?m tra n?i dung trùng l?p dã du?c Google index:
  http://smallseotools.com/plagiarism-checker
 3. G? b? backlink x?u:
  https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1
 4. Hi?n th? trên di d?ng:
  http://ami.responsivedesign.is
 5. Ki?m tra mã ngu?n, n?n t?ng c?a 1 website:
  https://builtwith.com
 6. Test DA, PA:
  http://www.checkmoz.com
 7. Ki?m tra l?i l?p trình CSS3:
  http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator.html.en
 8. Ki?m tra l?i l?p trình HTML5:
  https://validator.w3.org/nu

Công c? phân tích t? khóa:

 1. Keywordtool.io – G?i ý t? khoá ngu?i dùng tìm trên google.
  http://keywordtool.io
 2. Google keyword planner – Tra s? lu?ng tìm ki?m trên google.
  https://adwords.google.com/KeywordPlanner
 3. Longtaipro – Ki?m tra d? c?nh tranh, d? khó c?a t? khoá (KC).
  Longtailpro – FREE
  http://longtailpro.com – B?N QUY?N
 4. Google Trends – Xu hu?ng tìm ki?m ph? bi?n.
  https://www.google.com/trends/hottrends/visualize?nrow=5&ncol=5&pn=p28&hl=vi
 5. Công c? ki?m tra th? t? t? khoá.
  http://ranking.helu.vn

Công c? submit URL:

 1. Google submit URL.
  https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=en_uk
 2. Bing submit URL.
  http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
 3. C?c c?c submit URL.
  http://help.coccoc.com/search-engine

Công c? ki?m tra t?c d? website:

 1. Công c? ki?m tra t?c d? & t?i uu website.
  https://website.grader.com
 2. Google PageSpeed Insights – Ki?m tra t?c dô load web.
  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

M?t s? công c? khác:

 1. Google webmaster tools.
  https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=vi
 2. Spin Content – SEO tool – Spin Editor .
  http://spineditor.com
 3. Công c? ki?m tra xem copy bài.
  http://copyscape.com
 4. Công c? phân tích back link.
  https://ahrefs.com
 5. Công c? ki?m tra Traffic website.
  https://www.similarweb.com
 6. Công c? ki?m tra t? khoá c?a website.
  http://www.alexa.com
 7. LSI Keyword Generator.
  http://lsigraph.com

Công c? Marketing:

 1. T?i MI?N PHÍ ph?n m?m Email Marketing Sendy & Xem hu?ng d?n s? dung Email Marketing Amazon Sendy, Elastic Email Marketing Sendy.
 2. Ðang ký MI?N PHÍ Email Marketing Getresponse. (1 tháng)
 3. Ðang ký MI?N PHÍ Email Marketing MailChimp. (2000 sub)

Công c? t?i uu website:

 1. T?i uu CSS, b?n hãy copy CSS vào dây & do?n CSS c?a b?n s? du?c t?i uu:
  http://csscompressor.com

Thi?t k? ?nh, logo – t?i uu ?nh:

 1. T?i uu kích thu?c ?nh png:
  https://tinypng.com
 2. T?i uu kích thu?c ?nh jpg:
  https://tinyjpg.com
 3. Getthumbs Youtobe – l?y thumbs ?nh youtobe.
  http://boingboing.net/features/getthumbs.html
 4. Thi?t k? logo, banner.
  https://www.canva.com
 5. Thi?t k? logo, banner.
  https://logomakr.com
 6. Thi?t k? logo, banner.
  http://www.flamingtext.com/Free-Logo-Designs
 7. Thi?t k? bìa sách chuyên nghi?p.
  http://www.myecovermaker.com
 8. Photoshop online – dành cho b?n nào mu?n dùng photophop mà ko mu?n cài.
  http://photoshoponlinemienphi.com
 9. T?i MI?N PHÍ ph?n m?m Photoshop Cs3.

M?t s? công c? MI?N PHÍ:

 1. Push Crew – Push d?y – T?o thông báo d?y FREE.
  https://pushcrew.com
 2. T?o mi?n phí favicon d?p cho web.
  http://tools.dynamicdrive.com/favicon
 3. T?i mi?n phí t?o nút icon d?p facebook .
  https://www.piliapp.com/facebook-symbols
 4. Tích h?p fanpage facebook lên website.
  https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin
 5. Ph?n m?m m?i Auto Like fanpage facebook.
  https://chrome.google.com/webstore/detail/invite-all-friends-on-fac/inmmhkeajgflmokoaaoadgkhhmibjbpj
 6. T?i MI?N PHÍ ph?n m?m Camtasia. (quay màn hình + làm video)

Luu ý: B?n hãy BOOKMARK l?i trang này, d? Update các công c? cho Affiliate m?i nh?t!

Xem thêm: